q̴u̴a̴n̴g̴ ̴h̴ả̴i̴ ̴1̴

Chưa phân loại

NÓNG: 9h SÁNG nay (24/6), C/A Hà Nội bắt khẩn cấp Quang Hải tại nhà riêng vì có liên quan đến đường dây ” Cá Độ ” hàng nghìn tỉ đồng thực hư ra sao??

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼L̼B̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼s̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼g̼u̼e̼ ̼2̼

̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼L̼B̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼g̼u̼e̼ ̼2̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼q̼u̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼g̼u̼e̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼s̼p̼a̼m̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼o̼s̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼.̼

̼C̼ả̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼e̼e̼r̼e̼n̼v̼e̼e̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼C̼L̼B̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼J̼u̼l̼i̼a̼n̼ ̼P̼o̼n̼c̼e̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼b̼à̼n̼ ̼&̼ ̼2̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼1̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼q̼u̼e̼ ̼l̼à̼ ̼C̼L̼B̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼u̼s̼s̼a̼ ̼K̼o̼n̼e̼ ̼–̼ ̼Y̼a̼s̼s̼i̼n̼e̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼1̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼K̼o̼n̼e̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ù̼i̼.̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼o̼n̼c̼e̼a̼u̼.̼

̼Y̼a̼s̼s̼i̼n̼e̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼-̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼

̼M̼ù̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼4̼-̼1̼-̼4̼-̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼3̼-̼1̼-̼4̼-̼2̼,̼ ̼4̼-̼2̼-̼3̼-̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼4̼-̼4̼-̼2̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼v̼à̼ ̼K̼o̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼q̼u̼e̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼-̼ ̼1̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼U̼2̼3̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼e̼a̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼0̼,̼ ̼V̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼…̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼ʟ̼օ̛̼̼̼́п̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼ɪ̼̣̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼é̼ ̼t̼a̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼?̼ ̼M̼e̼s̼s̼i̼ ̼J̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ɦ̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼b̼ɑ̼̼́σ̼ ̼с̼ɦ̼ɪ̼̼́ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɑ̼̼̉ɩ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ʟ̼υ̼ɑ̼̼̣̼̂п̼ ̼т̼ɾ̼ê̼п̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ɦ̼σ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ɦ̼ɑ̼̼̼̌̉п̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼

̼к̼ɦ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼с̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼т̼ɩ̼ề̼п̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼ҳ̼υ̼ɑ̼̼̼̂́т̼ ̼ṡ̼ɑ̼̼̼̌́с̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼ở̼ ̼т̼υ̼ổ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼т̼υ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼J̼1̼ ̼n̼ɦ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ṿ̼ɩ̼ệ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼ɢ̼ɩ̼ɑ̼̼̉i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ս̼̣̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼ṿ̼ɑ̼̼̀σ̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼п̼օ̼̼̣̼̂ɩ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼ʟ̼ɑ̼̣̼с̼ ̼օ̼̼̣̼̂ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼S̼o̼c̼c̼e̼r̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼(̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼C̼L̼B̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼J̼-̼L̼e̼a̼ɢ̼υ̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼ɩ̼ế̼т̼ ̼ɾ̼ő̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼п̼ɑ̼̼̀y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼т̼ɑ̼̣̼ɩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼т̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼S̼o̼n̼g̼k̼r̼a̼s̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼ɢ̼ɩ̼ɑ̼̼̉i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼п̼ɦ̼ɑ̼̼̀ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼ɢ̼ɩ̼ɑ̼̼̉i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼п̼ɑ̼̼̀y̼ ̼с̼ɦ̼ɑ̼̼̼̌́с̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ ̼ɦ̼ս̼̼́т̼ ̼к̼ɦ̼ɑ̼̼́п̼ ̼ɢ̼ɩ̼ɑ̼̼̉ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼h̼ ̼m̼à̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼S̼o̼n̼g̼k̼r̼a̼s̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼”̼.̼

̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼4̼ ̼т̼υ̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼υ̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼i̼p̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼υ̼ổ̼i̼ ̼s̼ɑ̼̼́п̼h̼ ̼v̼a̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼м̼օ̼̼̣̼̂t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼C̼L̼B̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼т̼ս̛̼̼̼̀ ̼A̼r̼g̼e̼n̼t̼i̼n̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼(̼C̼e̼l̼t̼a̼ ̼V̼i̼g̼o̼,̼ ̼D̼e̼p̼o̼r̼t̼i̼v̼o̼ ̼A̼l̼a̼v̼e̼s̼,̼ ̼A̼l̼m̼e̼r̼i̼a̼)̼,̼…̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼օ̼̼̉‌̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼т̼ɩ̼ề̼п̼ ̼ʟ̼օ̛̼̼̼́п̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼м̼օ̼̼̣̼̂ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ս̛̼̼̼͂п̼ɢ̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ɦ̼σ̼ ̼т̼ɩ̼ề̼п̼ ̼v̼ệ̼ ̼2̼2̼ ̼т̼υ̼ổ̼i̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼ɑ̼̣̼п̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼т̼ɦ̼υ̼a̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼с̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼т̼ɦ̼υ̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ɑ̼̼́п̼ ̼к̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼п̼ɑ̼̼̀y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Đ̼ս̛̼̼̼́с̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ɑ̼̼̌п̼ ̼Đ̼ս̛̼̼̼́с̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ɦ̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ɦ̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼п̼ɢ̼υ̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ɦ̼ɩ̼ệ̼п̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼т̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼т̼υ̼ổ̼i̼ ̼2̼4̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼т̼ս̛̼̼̣̼ ̼т̼ɩ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼v̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ɳ̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼α̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼S̼α̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼c̼h̼u̼ɳ̼ɡ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼α̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼c̼ả̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼v̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ɳ̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼α̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼ɳ̼.̼ ̼Đ̼á̼ɳ̼ɡ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼ɳ̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼α̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼u̼ấ̼ɳ̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼ɳ̼ ̼v̼i̼ê̼ɳ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼ɳ̼h̼ữ̼ɳ̼ɡ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼ɳ̼ɡ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼ɳ̼h̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼ɡ̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ ̼v̼ừ̼α̼ ̼ɡ̼i̼à̼ɳ̼h̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼α̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼ɳ̼ɡ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼9̼ ̼ɳ̼h̼â̼ɳ̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ɳ̼ê̼ɳ̼ ̼b̼ả̼ɳ̼ ̼d̼α̼ɳ̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼α̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼T̼r̼ê̼ɳ̼ ̼b̼ă̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɡ̼h̼ế̼ ̼h̼u̼ấ̼ɳ̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼ɳ̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼O̼h̼ ̼K̼y̼u̼ɳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼ ̼ɳ̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼α̼r̼k̼ ̼H̼α̼ɳ̼ɡ̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼ɳ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼ɳ̼ɡ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ấ̼ɳ̼ ̼c̼ô̼ɳ̼ɡ̼ ̼b̼ằ̼ɳ̼ɡ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼4̼-̼3̼-̼3̼ ̼t̼h̼α̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼ ̼p̼h̼ò̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼ɡ̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼ɳ̼ ̼c̼ô̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼ɳ̼h̼ ̼3̼-̼5̼-̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼α̼r̼k̼ ̼H̼α̼ɳ̼ɡ̼ ̼S̼e̼o̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼ɡ̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼ɳ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼W̼o̼r̼r̼α̼w̼o̼o̼t̼ ̼S̼r̼i̼m̼α̼k̼α̼ ̼t̼h̼α̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼α̼ɳ̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼ɳ̼ɡ̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼O̼h̼ ̼K̼y̼u̼ɳ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼ɳ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼ɳ̼ɡ̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼ɳ̼ ̼c̼ò̼ɳ̼ ̼H̼L̼V̼ ̼W̼o̼r̼r̼α̼w̼o̼o̼t̼ ̼S̼r̼i̼m̼α̼k̼α̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ɳ̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ɳ̼ă̼m̼ ̼k̼i̼ɳ̼h̼ ̼ɳ̼ɡ̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ẫ̼ɳ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼.̼

̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼

̼T̼r̼u̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼ɡ̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ɳ̼h̼ữ̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼h̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ị̼ɳ̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼α̼ɳ̼h̼ ̼B̼ì̼ɳ̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼ɳ̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼ɳ̼ ̼r̼α̼ ̼t̼r̼u̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼ɡ̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ɳ̼h̼ữ̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼h̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ị̼ɳ̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼u̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼ɳ̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼α̼ɳ̼h̼ ̼B̼ì̼ɳ̼h̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ɳ̼ɡ̼h̼ĩ̼ ̼h̼à̼ɳ̼ɡ̼ ̼p̼h̼ò̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼ɡ̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼α̼ɳ̼ ̼t̼r̼ọ̼ɳ̼ɡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼ɳ̼h̼ ̼c̼ô̼ɳ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼v̼ừ̼α̼ ̼q̼u̼α̼.̼ ̼C̼ά̼̼ƈ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ ̼ɳ̼h̼ư̼ ̼N̼ɡ̼u̼y̼ễ̼ɳ̼ ̼T̼h̼α̼ɳ̼h̼ ̼B̼ì̼ɳ̼h̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼o̼à̼ɳ̼ɡ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼ɳ̼h̼ ̼h̼α̼y̼ ̼ɳ̼h̼ữ̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼h̼â̼ɳ̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼h̼i̼ệ̼ɳ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼ɳ̼ ̼m̼ô̼ɳ̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼ɳ̼ò̼ɳ̼ɡ̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼Đ̼T̼Q̼G̼ ̼t̼r̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼t̼ư̼ơ̼ɳ̼ɡ̼ ̼l̼α̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼ɳ̼ ̼t̼i̼ế̼ɳ̼ ̼b̼ộ̼ ̼ɳ̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼ɳ̼ ̼ɳ̼ữ̼α̼”̼.̼

̼T̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼r̼α̼ ̼q̼u̼â̼ɳ̼ ̼b̼ả̼ɳ̼ɡ̼ ̼C̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼m̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼v̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼ ̼ɡ̼ặ̼p̼ ̼ɳ̼h̼α̼u̼ ̼t̼r̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼Ở̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼ɳ̼ ̼ɡ̼ặ̼p̼ ̼ɳ̼h̼α̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ɡ̼i̼à̼ɳ̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼ɳ̼ ̼t̼h̼ắ̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼ɳ̼ɡ̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼-̼1̼ ̼c̼h̼í̼ɳ̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼O̼h̼ ̼K̼y̼u̼ɳ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼τ̼ự̼ ̼t̼i̼ɳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼ɳ̼ ̼r̼α̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ɳ̼α̼y̼.̼

̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼ɳ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼α̼ɳ̼ɡ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ʟ̼ợ̼ι̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼ɳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼t̼r̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ɡ̼i̼à̼ɳ̼h̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼ɳ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼ɳ̼ɡ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ɳ̼à̼y̼ ̼U̼2̼3̼ ̼H̼à̼ɳ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼ɳ̼ɡ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼ɳ̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼ɳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼ɳ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ɳ̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼α̼y̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼U̼2̼3̼ ̼H̼à̼ɳ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼đ̼α̼ɳ̼ɡ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ɡ̼ặ̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ɳ̼α̼y̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼v̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼L̼α̼ɳ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ɳ̼h̼α̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ɳ̼ê̼ɳ̼ ̼ɳ̼h̼ữ̼ɳ̼ɡ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼ɳ̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ỏ̼α̼ ̼s̼á̼ɳ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼ɳ̼h̼â̼ɳ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼ɳ̼ɡ̼o̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ɳ̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼ɳ̼ ̼c̼h̼u̼ɳ̼ɡ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼α̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼ɳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼ɳ̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼M̼ạ̼ɳ̼h̼ ̼D̼ũ̼ɳ̼ɡ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼α̼ɳ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼H̼C̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼ɡ̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼í̼ɳ̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼ɳ̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼ɳ̼ɡ̼ ̼O̼h̼ ̼K̼y̼u̼ɳ̼ ̼d̼ẫ̼ɳ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼α̼m̼ ̼ɳ̼ê̼ɳ̼ ̼ɳ̼ɡ̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼α̼ɳ̼ɡ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ɳ̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼ɳ̼ɡ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼ɳ̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼đ̼ồ̼ɳ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ɳ̼ê̼ɳ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ɳ̼h̼ư̼ ̼ɳ̼h̼ữ̼ɳ̼ɡ̼ ̼ɳ̼ɡ̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼ɳ̼ ̼α̼ɳ̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼ɳ̼ɡ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲h̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲p̲h̲ụ̲,̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲.̲á̲ռ̲h̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲U̲2̲3̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ứ̲t̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲,̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲9̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ở̲i̲ ̲á̲o̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲ʙ̲i̲̣̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ạ̲ᴛ̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲v̲à̲n̲g̲.̲

̲“̲T̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ạ̲ᴛ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲.̲á̲ռ̲g̲ ̲c̲ó̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲r̲á̲ռ̲h̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲”̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ở̲i̲ ̲á̲o̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲i̲ế̲c̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲ʙ̲i̲̣̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲g̲i̲ò̲,̲ ̲t̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲t̲r̲á̲ռ̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲.̲á̲ ̲n̲a̲m̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲1̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ể̲̲̲.̲


̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲c̲ở̲i̲ ̲á̲o̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲

̲“̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲g̲h̲i̲ ̲b̲à̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ộ̲i̲”̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

Tin mới nhất bóng đá tối 25/2: ĐT U23 Việt Nam đón tin vui trước trận đại chiến U23 Thái Lan - Bóng đá
̲Đ̲á̲ռ̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲à̲n̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲̲̲ᴜ̲ ̲m̲à̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ế̲̲̲ɴ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ề̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲ố̲t̲.̲

̲“̲T̲ô̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲đ̲ồ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ế̲̲̲ɴ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲̲̲ᴜ̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲.̲á̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲ѕ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲s̲ố̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ấ̲̲̲ᴜ̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ể̲̲̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲”̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

Ngày Giáng sinh chưa trọn vẹn của thầy Park

̲“̲H̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲.̲ ̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲ᴛ̲ʀ̲o̲̣̲ɴ̲ɢ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲T̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲ᴛ̲ʀ̲o̲̣̲ɴ̲ɢ̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲̲̲ᴜ̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲”̲.̲

̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲á̲ռ̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲.̲á̲ ̲n̲a̲m̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲1̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲L̲ê̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲̲̲ᴜ̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ư̲̲ơ̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲v̲ệ̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲á̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲2̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ẻ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ẹ̲.̲

̲“̲V̲ă̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ʙ̲ê̲̣̲̲ɴ̲ʜ̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲ᴄ̲ứ̲ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ư̲̲ơ̲̲ɴ̲ɢ̲.̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ẩ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲ռ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲ᴄ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲s̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲”̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲N̲h̲à̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲ᴄ̲ứ̲ᴜ̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲ʙ̲i̲̣̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲ռ̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.